1. Algemeen

1.1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook, tussen Mexign.nl en de klant. Mexign.nl respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw opdracht.

1.2 Termijn van levering

Een door de klant bestelde en betaalde dienst zal door Mexign.nl binnen een redelijkerwijs te verwachten termijn volbracht worden. Indien Mexign.nl door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing niet aan de gestelde termijn kan voldoen, vervalt het eventuele recht van de klant op terugvordering van de dienst. Als er aan de kant van de opdrachtgever een vertraging ontstaat door het niet tijdig aanleveren van de benodigde gegevens heeft Mexign.nl het recht om de opdracht in zijn geheel te factureren na een periode van 3 maanden na de laatste wijzigingen/werkzaamheden.

1.3 Herroepen opdracht

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept na betaling heeft de klant geen recht op teruggave van het betaalde bedrag, met uitzondering van art. 1.2.

1.4 Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van omstandigheden, onafhankelijk van de wil, waardoor van Mexign.nl redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Mexign.nl het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. Betaling

2.1 Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Mexign.nl zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is wijziging niet meer aan de orde, behoudens onvoorziene omstandigheden.

2.2 Betalingsverplichting en facturering

Mexign.nl heeft het recht om haar facturen elektronisch te versturen. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij projecten werken wij altijd in fases. Hieraan zijn termijnen gekoppeld: Betaling van het bedrag: 1e termijn: 50% bij aanvang opdracht, na betaling van deze termijn gaan wij het project ontwikkelen. Zodra het project ontwikkeld is kunnen wij u dit laten zien op onze test server. 2e termijn: 50% voor de installatie op uw eigen server. Indien een product is besteld is de client verplicht deze af te nemen. Als er vertraging in een traject ontstaat, welke te verwijten is aan de opdrachtgever waardoor Mexign.nl niet kan overgaan tot de volgende fase heeft zij het recht om de opdracht in zijn geheel te factureren. Tot deze maatregel gaan wij pas over na een periode van 3 maanden zonder dat er iets aan de situatie is gewijzigd (wijzigingen/werkzaamheden). Indien na het verstrijken van de aangegeven betalingstermijn door Mexign.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal de klant hieraan, hetzij telefonisch of schriftelijk, herinnerd worden.

2.3 Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Mexign.nl door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gedeclareerd. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Onderling overleg is echter pas nodig indien deze kosten meer bedragen dan 10% van het oorspronkelijke geplaatste projectbedrag.

2.4. Aanvang overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de overeenkomst is schriftelijk of duidelijk digitaal via email goedgekeurd door de opdrachtgever en Mexign.nl heeft haar factuur bij start opdracht verstuurd. Pas op dit moment is de opdracht ontvangen en definitief geaccepteerd door Mexign.nl.

2.5 Duur overeenkomst

De minimale contractduur behorende bij een verstrekte opdracht bedraagt 1 jaar. De looptijd begint bij definitieve acceptatie zie art. 2.4 Vanwege de aard van onze producten en diensten welke dag in dag uit beschikbaar dienen te zijn wordt onze dienstverlening automatisch en stilzwijgend met een jaar verlengd. De kosten voor de verlenging van onze dienstverlening gaan per jaar. Bij ongewijzigde opdracht zijn de kosten voor het websiteonderhoud en het voortzetten van online marketingcampagnes circa 25% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, echter nooit meer dan 30%. Voor elk daaropvolgend jaar wordt het jaarlijkse bedrag vooraf in zijn geheel gefactureerd. Indien het contract tussentijds wordt opgezegd volgt over de resterende maanden geen restitutie.

2.6 Beëindiging overeenkomst

Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen en dienen rekening te houden met eventuele lopende contractperioden.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid

Mexign.nl is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. Mexign.nl is niet aansprakelijk voor fouten, niet leveren of onrechtmatig handelen van derden.

3.2 Garantie

De websites welke ontwikkeld worden door Mexign.nl voldoen aan de huidig geldende standaarden. Tevens worden de websites pas na een grondige eindcontrole definitief gepubliceerd. Door het diverse en uitgebreide platform van verschillende browsers kan Mexign.nl dan ook niet ten alle tijden garanderen dat er geen (spel)fouten op de website of in de broncode aanwezig kunnen zijn. Echter elke website zal volledig werken in de meest gebruikte browsers van dat moment. Momenteel zijnde Microsoft Edge, Chrome, Safari en Firefox. Er kan niet gegarandeerd worden dat de website ook op nieuwere (versies van) internet browsers goed wordt weergegeven. T.a.v. de backoffice kan door Mexign.nl de opdrachtgever verplicht worden te werken met de meest gebruikte versie van dat moment met tevens de laatste updates en versie. Als er aan de website door de opdrachtgever of door derden wijzigingen worden aangebracht, vervalt uiteraard het recht op kosteloze reparatie omdat wij geen inzicht/controle hebben over de gedane wijzigingen. Er zijn vele factoren die invloed hebben op de plaats van websites in de resultaten van zoekmachines. Mexign.nl stelt zich derhalve, na levering van het product, niet aansprakelijk voor de resultaten van de aanmelding en kan geen resultaten garanderen, behalve een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers op de middels zoekmachine-optimalisatie / zoekmachinemarketing behandelde website.

3.3 Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Mexign.nl voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de klant, is altijd beperkt tot het bedrag van de geleverde dienst van Mexign.nl.

3.4 Garantie geleverde materialen

De klant vrijwaart Mexign.nl voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte informatie, die bij de uitvoering van diensten worden gehanteerd.

4. Internet

4.1 Copyright

U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright.

4.2 Beperking aansprakelijkheid

De diensten van Mexign.nl mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Mexign.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de website van de klant. De klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op zijn site geplaatst wordt. De klant zal door het gebruik van de diensten van Mexign.nl geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:

Indien de afnemer, naar het oordeel van Mexign.nl, handelt in strijd met de verplichtingen is Mexign.nl gerechtigd de afnemer te weigeren.

4.3 Voortvloeiende claims

De klant verklaart Mexign.nl niet aansprakelijk te stellen voor claims die voortvloeien uit activiteiten van de klant en op zijn beurt Mexign.nl te vrijwaren van enige aanspraak van derden ter zake.

5. Diversen

5.1 Rechtsgeldigheid

Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden. Indien één of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

5.2 Doorverkoop diensten

Het is de klant niet toegestaan de diensten van Mexign.nl ter beschikking te stellen aan derden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Mexign.nl. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen Mexign.nl en afnemer.

5.3 Intellectueel eigendom en auteursrechten

Mexign.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Mexign.nl tot stand gebrachte ontwerpen, teksten, zoekmachine strategie, schetsen, webdesign, programmeerwerk, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Mexign.nl ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. En zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mexign.nl worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Mexign.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.6 Licentie scripts

De (website) scripts van Mexign.nl worden standaard geleverd met één licentie voor gebruik op één door afnemer vooraf vermelde domeinnaam. Het is een afnemer niet toegestaan een script van Mexign online media te gebruiken op meerdere domeinnamen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mexign.nl. Bij installatie op meerdere domeinennamen zonder deze toestemming is Mexign gerechtigd gebruiker van enige mogelijke updates uit te sluiten. Bovendien zal Mexign eventuele schade, vervolgschade en overige kosten proberen te verhalen op de inbreukpleger.

5.5 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.6 Bevoegde rechter

Op de overeenkomst tussen Mexign.nl en de klant is het Spaans recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Mexign.nl en de klant is de rechter in Malaga. Zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de rechter.

Calle Alonso de Bazán 12b, 29602 Marbella, Spain

Contact opnemen?

Heeft u een vraag over onze producten? Of wilt u een kant en klaar script bestellen? Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen.